Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fletcher Events

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Fletcher Hotel Exploitaties B.V., gevestigd te Nieuwegein, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30144691, tevens handelend onder de naam Fletcher Hotel Group (hierna tezamen te noemen: “Fletcher Hotel”), en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Fletcher Hotel georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant” of “houder van het ticket”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Fletcher Hotel voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”). Met de aankoop van een toegangsbewijs verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te zijn met de inhoud ervan.

1.2 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het hotel of complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.3 Wanneer de houder van het ticket de plaats van het evenement betreedt en gebruik maakt van de horecadiensten welke door Fletcher Hotel worden verleend, zijn daarop eveneens van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca. Deze zijn te raadplegen en te downloaden via deze link. Op verzoek zal u kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden worden toegezonden.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Fletcher Hotel en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bestelt/koopt bij Fletcher Hotel dan wel bij een door haar ingeschakeld (voor)verkoopadres.

Artikel 2: toegangsbewijzen
2.1 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Fletcher Hotel verstrekt document (hardcopy ticket) of een door of vanwege Fletcher Hotel verstrekte barcode (E-Ticket). De barcode is een unieke code. Het toegangsbewijs kan tevens bevatten een recht op een of meerdere horecadiensten, waaronder begrepen logies, spijs en/of drank als bedoeld in de op deze diensten van toepassing zijnde Uniforme Horeca Voorwaarden.

2.2 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Toegangsbewijzen die enkel het recht tot toegang tot het evenement omvatten, worden door Fletcher Hotel niet teruggenomen.

2.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Fletcher Hotel. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Fletcher Hotel mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (en dus de klant is). Fletcher Hotel is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Fletcher Hotel dan wel een door haar ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

2.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.5 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Fletcher Hotel garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.6 E-Tickets worden via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. De klant dient ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Fletcher Hotel kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.7 Fletcher Hotel behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door Fletcher Hotel gestelde maximum te houden.

2.8 Per aangeschaft ticket moet er €1,99 servicekosten betaald worden.

2.9 In welke gevallen refunden wij de servicekosten NIET: Wanneer een evenement wordt uitgesteld, wanneer een bezoeker niet meer in de gelegenheid is om het evenement te bezoeken, wanneer iemand ontevreden is over het evenement, wanneer iemand is vergeten een kortingscode te gebruiken, wanneer iemand een onjuist ticket heeft gekocht, wanneer de ticketprijs of belasting zijn aangepast, wanneer iemand per ongeluk een dubbele bestelling heeft geplaatst en dit pas na 7 dagen of meer meldt, hierbij wordt rekening gehouden met de exacte datum van bestellen.

2.10 In welke gevallen refunden wij de servicekosten WEL: Wanneer een evenement is geannuleerd, wanneer er frauduleuze transacties hebben plaatsgevonden, wanneer er sprake is van een trust & security issue, wanneer er een bulk refund moet plaatsvinden in geval van een geannuleerd evenement, wanneer iemand per ongeluk een dubbele bestelling heeft geplaatst en dit binnen 7 dagen meldt.

Artikel 3: doorgeven toegangsbewijs
3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze voor een grotere waarde aan derden door te verkopen of ter verkoop aan te bieden, of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2 De klant is jegens Fletcher Hotel gehouden om zonder schriftelijke toestemming van Fletcher Hotel op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Fletcher Hotel voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan Fletcher Hotel verschuldigd en € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Fletcher Hotel om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.5 Met inachtneming van art. 2.2 van deze voorwaarden, kan een toegangsbewijs dat enkel toegang geeft tot het evenement nimmer door de klant worden geannuleerd. Indien annuleren wegens overheidswege voorkomt zal de klant per mail op de hoogte gesteld worden met de aangeboden mogelijkheden met betrekking tot de bestelling van de klant.

3.6 Indien de klant zijn bestelling in combinatie met hotelovernachting(en) en/of diner(s) wenst te annuleren, brengt Fletcher Hotel annuleringskosten in rekening t.w.v. het geldige losse ticket (dit betreft een ´normaal ticket´, Early Bird tickets zijn hierbij uitgesloten). Het huidige ticket wordt bij deze annulering ongeldig gemaakt. Indien de klant zijn hotelovernachting(en) en/of diner(s) 4 weken voorafgaand het evenement wenst te annuleren, brengt Fletcher Hotel 60% van de geannuleerde bestelling aan annuleringskosten in rekening. Het huidige ticket wordt bij deze annulering ongeldig gemaakt. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand het evenement, berekent Fletcher Hotel 100% van de volledige boeking. Deze bestelling wordt bij een annulering ongeldig gemaakt. Indien annuleren wegens overheidswege voorkomt zal de klant per mail op de hoogte gesteld worden met de aangeboden mogelijkheden met betrekking tot de bestelling van de klant.

3.7 Bij het wijzigen van de datum en/of locatie door de bezoeker voor alle tickettypes gelden de volgende voorwaarden:
a. Verplaatsing tot 14 dagen voor aanvang van het evenement: Alle tickettypes kunnen kosteloos worden verplaatst tot 2 weken voor het geplande evenement naar een ander event naar keuze (mits beschikbaar). Bij de verplaatsing zijn punt 3.7c en 3.7d van toepassing. Hierbij vervallen de 10% verplaatsingskosten.
b. Verplaatsing binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement: Indien alle tickettypes* binnen 2 weken voor het geplande evenement worden verplaatst, worden verplaatsingskosten van 10% van de totale order in rekening gebracht. Bij de verplaatsing zijn punt 3.7c en 3.7d van toepassing. De eerder aangeschafte tickets worden hierbij ongeldig verklaard. *Het verplaatsen van een 2-daags arrangement is niet langer mogelijk binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement. In dit geval zijn de algemene annuleringsvoorwaarden van toepassing (zie punt 3.6). c. Indien de prijs van het nieuwe ticket hoger is, dient de gast het prijsverschil bij te betalen, evenals 10% verplaatsingskosten van de totale order.
d. Als de prijs van het nieuwe ticket lager is, wordt het prijsverschil niet gecompenseerd. De 10% verplaatsingskosten blijven van kracht.

3.8 Indien het evenement niet plaats kan vinden in verband met de op dat moment geldende Coronamaatregelen, wordt het evenement verplaatst of geannuleerd. Indien dit voorkomt zal de klant per mail op de hoogte gesteld worden met de aangeboden mogelijkheden met betrekking tot de bestelling van de klant.

Artikel 4: overige verplichtingen
4.1 Op de locatie waar het betreffende evenement plaatsvindt geldt een huisreglement en/of zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca en/of zijn de regelingen van rechts- of overheidswege van toepassing. De houder van het ticket is gehouden zich te gedragen conform de hierin opgenomen en van toepassing zijnde regels.

4.2 De klant is verplicht, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement. De klant is verplicht, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan het tonen van een persoonlijke Coronatoegangsbewijs middels een bewijs van testen voor toegang minder dan 24 uur oud.

4.3 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs dan wel een bij binnenkomst ontvangen polsbandje, zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich bevindt op de plaats waar het evenement wordt gehouden. Hij is verplicht om op verzoek van Fletcher Hotel, het ordepersoneel of andere bevoegden, zijn toegangsbewijs dan wel polsbandje te tonen.

4.4 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Fletcher Hotel onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen.

4.5 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Fletcher Hotel professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement. Fletcher Hotel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of bewaring genomen zaken.

4.6 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, etenswaren in welke verpakking dan ook en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.7 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Fletcher Hotel, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Op het evenement is een rookverbod van kracht. Dit verbod geldt ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren. Roken is alleen toegestaan in de open lucht en de daarvoor bestemde rookruimten.

4.9 Fletcher Hotel is gerechtigd aan de toegang tot het evenement een minimum leeftijdsgrens te stellen. Voor het overige adviseert Fletcher Hotel een minimum leeftijd van 18 jaar voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige). Om te kunnen waarborgen dat iedere bezoeker ouder dan 18 jaar is, wordt er bij het boeken van tickets voor onze evenementen om uw leeftijd gevraagd en kan er bij entree van het evenement gevraagd worden om identificatie.

Artikel 5: rechten van Fletcher Hotels
5.1 Wanneer het toegangsbewijs eveneens recht geeft op een of meer overnachtingen, is Fletcher Hotel gerechtigd een aanvullend bedrag ten behoeve van onder meer toeristenbelasting en administratiekosten aan de klant in rekening te brengen op de dag van aankomst.

5.2 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden dan wel de Uniforme Voorwaarden Horeca dan wel het op de betreffende locatie toepasselijke Huisreglement dan wel regelingen van rechts- of overheidswege, is Fletcher Hotel gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant nog recht heeft op enige horecadiensten en/of op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Fletcher Hotel, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.3 Fletcher Hotel behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Fletcher Hotel dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.4 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Fletcher Hotel gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement en eventuele geboekte horecadiensten te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt. Fletcher Hotel zal in dergelijke gevallen altijd aangifte doen van fraude en/of valsheid in geschrifte bij de politie.

Artikel 6: overmacht
6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, natuurrampen, terroristische dreiging, dag van nationale rouw, opgelegde verplichtingen of regelingen van rechts- of overheidswege, epidemieën en dergelijke heeft Fletcher Hotel het recht het evenement te verplaatsen naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Fletcher Hotel wordt geannuleerd of verplaatst voordat het is aangevangen, bepaalt Fletcher Hotel zelf of zij de reeds verkochte toegangsbewijzen zal terugnemen en de ontvangen vergoeding zal restitueren. Indien zij daartoe beslist, zal Fletcher Hotel uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. In alle gevallen vindt restitutie slechts plaats uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop Fletcher Hotel via haar website bekend heeft gemaakt dat het evenement zal worden geannuleerd. Restitutie vindt plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden onderbroken, opgeschort of voortijdig moet worden beëindigd nadat het is aangevangen, is Fletcher Hotel in geen geval gehouden tot restitutie van (een gedeelte van) de vergoeding welke de klant heeft betaald.

6.4 Indien het evenement verplaatst of geannuleerd is vanwege Covid-19, krijgt u hier separaat bericht van.

6.5 Indien u een voucher(code) ontvangen heeft in verband met de annulering of verplaatsing van uw boeking door Covid-19, gelden er specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u hier.

Artikel 7: aansprakelijkheid Fletcher Hotels
7.1 Fletcher Hotel is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Fletcher Hotel toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Fletcher Hotel is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, immateriële schade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Fletcher Hotel.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Fletcher Hotel geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Fletcher Hotel hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A), meetbaar vanuit de bron.

7.3 Fletcher Hotel zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Bij muziekevenementen zal het optreden van de aangekondigde hoofdact in de meeste gevallen worden voorafgegaan door een voorprogramma. Fletcher Hotel is niet aansprakelijk voor afwijkingen in het aangekondigde tijdschema en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangs- en eindtijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website van Fletcher Hotel en/of evenement) of de aanvangs- en/of eindtijd ongewijzigd is gebleven.

7.4 Fletcher Hotel is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Fletcher Hotel is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het evenement.

7.5 Fletcher Hotel is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8: persoonsgegevens
8.1 Fletcher Hotel verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Fletcher Hotel kan bij de aankoop van toegangsbewijzen verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW gegevens. Fletcher Hotel gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening.

Artikel 9: Fotografie
9.1 Artiesten en Fletcher Hotel zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Met de aankoop van een toegangsbewijs gaat de klant ermee akkoord dat gedurende het evenement beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt waarop ook bezoekers (en dus mogelijk ook de klant zelf) te zien en/of te horen zijn. De klant geeft met de aankoop tevens expliciet toestemming aan de betreffende artiest en/of Fletcher Hotel deze opnamen naar eigen inzicht te verspreiden en/of te exploiteren. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

9.2 Op onze evenementen worden sfeer- en individuele foto’s gemaakt door een professionele fotograaf. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicatie op verschillende mediakanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok en onze website. De personen op de door Fletcher Events gemaakte sfeerfoto’s kunnen zonder onevenredige inspanning niet worden geïdentificeerd. Voor individuele geposeerde foto’s wordt ter plekke altijd vooraf toestemming gevraagd door de fotograaf.

Indien u tijdens het evenement niet wenst te worden vastgelegd, wordt aan u gevraagd dit aan te geven bij de fotograaf. De fotograaf zal hier vervolgens rekening mee houden. Na het eventueel publiceren van de foto’s kan op verzoek van een betrokkene de foto alsnog worden geblurred of verwijderd. Bij publicatie van de foto wordt hierover een bericht verplaatst.

Artikel 10: Slotbepaling
10.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Fletcher Hotel bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Fletcher Hotel en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland. Fletcher Hotel is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

Fletcher Hotels behoudt het recht om te allen tijde zonder opgaaf van reden deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.